ข้อมูลผู้บริหาร

นางปัญญธิดา  อัตบุตร              ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโยงวิทยาคม

วันเดือนปีเกิด                        27 สิงหาคม 2519

ที่อยู่ปัจจุบัน                         50/42 หมู่1 ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง         

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี                           ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)

ปริญญาโท                           ค.ม. (การบริหารการศึกษา)

ปริญญาเอก                          ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง               ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนนาโยงวิทยาคม

ข้อมูลติดต่อ                          โทรศัพท์ 088-8279518   E-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                        facebook : ปัญญธิดา อัตบุตร

   
 

นางสาวณัชริญา  ธรรมชาติ        รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาโยงวิทยาคม

วันเดือนปีเกิด                        28 พฤษภาคม 2524

ที่อยู่ปัจจุบัน                         34/61 สังขวิทย์ ซอย 2 หมู่บ้านเมืองตรังวิลเลจ ตำบลทับเที่ยง

                                      อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี                           ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

ปริญญาโท                           ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง               รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนาโยงวิทยาคม

ข้อมูลติดต่อ                        โทรศัพท์ 061-1495622   

                                      E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

                                      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                      facebook :Natchariya Thammachart