วิสัยทัศน์

            โรงเรียนนาโยงวิทยาคมมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เชิดชูคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ดำเนินชีวิต
  บนพื้นฐานของความเป็นไทย 
 3. พัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน
 4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน สื่อ เทคโนโลยีและ สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม ตามหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐาน
  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       
 6. พัฒนาคุณภาพระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ให้ดียิ่งขึ้น

 

เป้าหมาย

 1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ การคิดวิเคราะห์
  คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
 2. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
 4. ผู้เรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อ หรือการทำงาน สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
 5. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ
 6. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ยอมรับวัฒนธรรมที่แตกต่าง มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร่วมพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 7. ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม เชื่อมโยงกับ บริบทของชุมชนและท้องถิ่น
 8. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาและปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 9. 9. สถานศึกษามีการวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
 10. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการศึกษา ที่เพิ่มโอกาสทางการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
 11. สถานศึกษามีการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 12. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

กลยุทธ์

 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้มาตรฐานการศึกษา และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
 2. ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น ปลูกฝังคุณธรรม สำนึกในความเป็นชาติไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนา เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
 4. เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษา และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
 5. ส่งเสริมระบบประกันภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็งโดยใช้ผลการประเมินระดับชาติเป็นฐานของการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา