โรงเรียนนาโยงวิทยาคมมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เชิดชูคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง