ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นม.6 ที่ได้ที่ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รอบที่ 1 ดังนี้

1. นางสาวภาวินี  นิลละออ  คณะพยาบาลศาสตร์  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2. นางสาวนฤมล  ทองแก้ว  คณะพาณิชยการและการจัดการ   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3. นายทวีศักดิ์  ทองแก้ว   คณะพาณิชยการและการจัดการ   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

4. นายอภิสิทธิ์  บุญชู  คณะพาณิชยการและการจัดการ   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

5. นายชินวัตร  หอยบาง  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ

6. นางสาวดาราพร  ช่วยรักษ์ คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ

7. นางสาวเบญจมาศ  นวลจันทร์  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ

8. นางสาวเบญจรัตน์  หอยบาง  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ

9. นงสาววิภาวรรณ  โออินทร์  คณะเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ

10. นางสาวพจนา  ชุมเชื้อ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ

และ 11. นายศราวุธ  คงนคร  คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี