โรงเรียนนาโยงวิทยาคม เปิดรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 แล้วนะครับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชั้นม.1  สมัคร วันที่ 23 - 27 มีนาคม 2562

          สอบคัดเลือก วันที่ 5 เมษายาน 2562

ชั้นม.4 สมัคร วันที่ 23 - 27 มีนาคม 2562

         สอบคัดเลือก วันที่ 31 มีนาคม 2562

รับสมัครได้ไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับ

หลักฐานการรับสมัคร

1. ปพ.1 / ผล O-NET

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. รูปถ่าย นิ้วครึ่ง 2 รูป

 

แล้วมาสมัครกันเยอะๆนะครับ