ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัส โคโรนา 2019

ประกาศโรงเรียนนาโยงวิทยาคม

คำสั่งมอบหมายภาระงานบุคลากรโรงเรียนนาโยงวิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2563

ประกาศคำสั่งโรงเรียนนาโยงวิทยาคม

ตารางเรียนของนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ออกแล้วนะ นักเรียนคนใดโหลดเก็บไว้ในอุปกรณ์สื่อสาร ก็จะสะดวกง่ายต่อการจัดตารางเรียนและการวางแผนในการเรียนในแต่ละวันนะครับ

ตารางเรียน เทอม 2/2563 จ้า!!

ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 โรงเรียนนาโยงวิทยาคมได้ต้อนรับผู้อำนวยการปัญญธิดา อัตบุตร มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนาโยงวิทยาคม

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่

เผยแพร่ผลงานครู

เมนูสำหรับครู

วิดีโอของพวกเรา

เมนูสำหรับนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคคลภายนอก